Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Brinker Carpets Nederland BV.


Zoekt u onze uitgebreide algemene voorwaarden? U kunt ze hier vinden in de officiële Algemene voorwaarden.

 

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden pdf 


 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes van Brinker Carpets Nederland B.V. (hierna steeds: “Brinker”) en op alle overeenkomsten tussen Brinker en haar (potentiële) afnemers en opdrachtgevers (hierna steeds: “Koper”). De algemene voorwaarden zijn toepasselijk bij de levering van Producten door Brinker, het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten door Brinker en alle verdere rechtsverhoudingen tussen Brinker en Koper (elk een “Product”).

2. Indien in een schriftelijke overeenkomst met Koper wordt afgeweken van de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren die afwijkende bepalingen.

3. Algemene voorwaarden van Koper worden nimmer aanvaard en worden hierbij voor zover nodig uitdrukkelijk door Brinker van de hand gewezen.

4. Brinker is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. Brinker zal Koper op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Indien Koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging tot gevolg heeft dat aan Koper een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Koper de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarde in werking is getreden.

 

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst
1.  Alle aanbiedingen en offertes van Brinker, alsmede door Brinker verstrekte opgaven zijn vrijblijvend en niet bindend voor Brinker, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. 2. Een Overeenkomst tussen Koper en Brinker komt pas tot stand na ontvangst van de door Brinker verzonden orderbevestiging. Als Koper heeft na verzending van de orderbevestiging 24 uur de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien Koper niet binnen 24 uur na verzending van de orderbevestiging reageert, is de overeenkomst bindend.

3.  Wijzigingen in een overeenkomst tussen Brinker en Koper en afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Brinker en Koper overeen zijn gekomen. In geval wijzigingen in een Overeenkomst leiden tot hogere kosten of een hogere prijsstelling dan oorspronkelijk begroot, is Koper deze kosten en prijs verschuldigd en is Brinker gerechtigd deze aan Koper in rekening te brengen.

 

Artikel 3. Kwaliteit en omschrijving
1.  Brinker levert de Producten zo veel mogelijk in overeenstemming met de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de overeenkomst (offerte) omschreven. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens van op de website of in folders aangeboden Producten gelden slechts bij benadering (bijvoorbeeld: kleuren en afmetingen kunnen afwijken van de werkelijkheid). In de handel gebruikelijke of geringe technische, niet vermijdbare afwijkingen in kwaliteit, kleur, lengte, breedte, gewicht en ten aanzien van een dessin zijn geen grond voor schadevergoeding en/of ontbinding.

2. Bij alle handgemaakte Producten, die volgens precieze maatgegevens bevestigd worden, zijn maatverschillen tot 5% acceptabel. Deze afwijkingen zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. Voor alle Producten geldt dat een kleurafwijking in verband met handwerk mogelijk is. Voor eventuele schade door verkleuring en/of verandering van de Producten door lichtinval en/of andere externe factoren is Brinker niet aansprakelijk. Brinker kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele gevolgschade ontstaan door gebruik van de Producten (bijvoorbeeld de ondervloer). Koper dient zelf te toetsen of de Producten van Brinker geschikt zijn voor het gewenste gebruik. Koper is zelf verantwoordelijk voor een zo goed mogelijk onderhoud van de Producten ten behoeve van de levensduur van de Producten. Brinker geeft vrijblijvend advies over het gebruik van de Producten en eventuele onderhoudsproducten welke de levensduur van de Producten kunnen bevorderen.

3. Brinker staat er niet voor in, dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Brinker kenbaar is gemaakt.

 

Artikel 4. Prijzen 
1.  Alle door Brinker opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en – tenzij anders vermeld – exclusief vracht of transportkosten. 

2. Alle door Brinker opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van die opgave geldende prijzen voor belastingen, accijns en andere (overheids)heffingen.

Dergelijke heffingen worden in alle gevallen volledig doorbelast aan Koper tegen de tarieven die gelden op het moment dat Brinker de Overeenkomst met Koper uitvoert. ­­

3. Indien andere prijsbepalende factoren, zoals materiaal, vracht, loon, na het sluiten van de Overeenkomst dermate hard stijgen dat van Brinker niet langer verwacht kan worden dat zij de Overeenkomst ongewijzigd uitvoert, is Brinker gerechtigd tussentijds de overeengekomen prijzen aan te passen. Indien en voor zover hieruit voortvloeiende prijsstijgingen leiden tot een verhoging van meer dan 20%, is Koper gerechtigd om de overeenkomst met Brinker zonder verdere opzegtermijn kosteloos op te zeggen, onverminderd de verplichting tot vergoeding van de reeds geleverde Producten. 

4. Indien en voor zover na het sluiten van een Overeenkomst met een Koper of tijdens de uitvoering van die Overeenkomst Brinker opdracht krijgt tot het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden, het verlenen van aanvullende diensten dan wel het leveren van oorspronkelijk niet overeengekomen Producten, zal Koper hiervoor de op dat moment binnen Brinker voor de desbetreffende werkzaamheden diensten of Producten geldende prijzen dienen te voldoen. Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, al of niet van overheidswege na de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd worden aan Koper in rekening gebracht.

5. Extra kosten, veroorzaakt door toezending of expresbestelling en dergelijke komen altijd voor rekening van Koper.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1.    Alle door Brinker genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Brinker bekend waren. De (leverings)termijnen zullen door Brinker zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar deze zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Een enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Brinker evenwel niet in verzuim.

2. Levering geschiedt vanaf het magazijn van Brinker. Brinker heeft nimmer de verplichting om de Producten te verzekeren, ook indien Brinker op verzoek van Koper verzending of transport van de Producten regelt. Vanaf het moment van levering zijn de Producten voor rekening en risico van Koper.

3.  Indien Brinker het vervoer van de Producten regelt, komt het risico van en tijdens het vervoer voor rekening van Koper. Brinker is vrij in de keuze van het vervoermiddel en tenzij anders overeengekomen heeft zij niet de plicht de zending te verzekeren.

 

Artikel 6. Opslag
1.       Koper is gehouden om de Producten af te nemen bij levering door Brinker.  Indien om welke reden dan ook Koper nalaat de Producten in ontvangst te nemen en deze bij Brinker gereed staan of anderszins voor levering zijn aangeboden, zal Brinker, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Koper de Producten bewaren.

2.  Koper is verplicht aan Brinker de opslagkosten, volgens het bij Brinker gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de Producten bij Brinker gereedliggen, dan wel indien dit een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

Artikel 7. Eigendomsovergang en consignatie
1.  Alle door Brinker aan Koper geleverde Producten blijven eigendom van Brinker totdat alle vorderingen van Brinker op Koper, uit welken hoofde dan ook verschuldigd, volledig door Koper zullen zijn betaald.

2.  Door acceptatie van Overeenkomst (zie artikel 2.2) door Koper en middels deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden wordt een pandrecht gevestigd op de voorwaardelijk eigendom op de door Brinker aan Koper te leveren zaken en, indien Brinker dit wenst zal op de geleverde zaken, na eigendomsoverdracht aan de Koper, een pandrecht ten behoeve van Brinker worden gevestigd; Koper verplicht zich ter zake op eerste verzoek zijn volledige medewerking te verlenen.

3. Koper is gerechtigd de Producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen aan eindgebruikers , maar zolang Brinker nog het in lid 1 genoemde eigendomsvoorbehoud heeft, Zal Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brinker niet gerechtigd zijn de door deze aan  Koper geleverde zaken aan derden in gebruik te geven of te verhuren, te verpanden of ten behoeve van derden anderszins te bezwaren en zij zal de Producten, waarvan Brinker de eigendom heeft voorbehouden, zorgvuldig, alsmede voldoende afgescheiden van andere Producten, bewaren.

4. Producten worden uitsluitend in consignatie aan Koper geleverd indien daarover uitdrukkelijk overeenstemming is bereikt. Consignatie-zichtzendingen worden slechts voor een bepaald, door Brinker aan te geven tijdsbestek, aan Koper in bewaargeving gegeven. Brinker heeft altijd het recht om de consignatie tussentijds te beëindigen en de in consignatie gegeven Producten geheel of gedeeltelijk terug te eisen.

5. Bijkomende bewerkingskosten voor consignatie-zichtzendingen die voortvloeien uit het beschikbaar stellen van de Producten, het opnieuw in het assortiment opnemen van geretourneerde Producten, verhoogde rentekosten, mogelijk nieuwe etikettering, worden gesteld op 5% van de koopsom van de desbetreffende Producten. Bij consignatie-zichtzendingen dienen de facturen welke op deze zaak betrekking hebben, per omgaande voldaan te worden.

6. Alle leveringen bij consignatie-zichtzendingen geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vanuit het magazijn. Retourzendingen door de Koper van consignatie-zichtzendingen geschieden voor rekening en risico van de Koper. Aflevering dient te geschieden in het magazijn.

7. Het gebruik van eigen zelfklevende etiketten door de Koper is niet toegestaan, tenzij zulks uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen tussen partijen.

8. Het door Brinker aangebrachte etiket op de Producten dient ter identificatie van de Producten en mag niet verwijderd worden.

9. In het geval Koper een verplichting uit de Overeenkomst jegens Brinker niet zal zijn nagekomen, zal Brinker gerechtigd zijn de door haar geleverde zaken direct terug te nemen. Voor dat geval geeft Koper Brinker bij deze toestemming om iedere plaats te betreden waar de betreffende zaken zich bevinden. Alle kosten gemoeid met het terugnemen van geleverde zaken dienen door de tekortschietende Koper te worden voldaan.

 


 Artikel 8. Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Onder verwijzing naar lid 4 van dit artikel heeft deze termijn te gelden als een fatale termijn. Koper is verplicht de bedragen van de factuur te voldoen zonder aftrek van enige korting en is niet bevoegd zijn betalingsverplichting op te schorten of een beroep te doen op verrekening. De factuur wordt door Brinker op, of rondom, de dag van de levering respectievelijk terbeschikkingstelling van de Producten opgemaakt en naar Koper verzonden.

2. Indien Koper het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is zij direct – zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist – in verzuim en is Koper over het niet betaalde bedrag aan Brinker een rente verschuldigd van 2% per maand, ingaande na de vervaldag. In dat geval is Koper bovendien gehouden de in redelijkheid door Brinker gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, zulks met een minimum van €150,--.

3. Indien en voor zover Brinker grond heeft om te vermoeden dat Koper haar verplichtingen jegens Brinker niet geheel of niet tijdig zal kunnen nakomen en in geval Koper haar verplichtingen jegens Brinker niet (tijdig) nakomt, is Brinker gerechtigd van Koper vooruitbetaling of zekerheid te verlangen voor reeds opeisbare verplichtingen en toekomstige verplichtingen. Bovendien is Brinker in dat geval gerechtigd om haar werkzaamheden en verdere verplichtingen uit alle dan bestaande Overeenkomsten op te schorten totdat Koper heeft voldaan aan haar verplichtingen en de door Brinker gevraagde vooruitbetaling of zekerheidstelling.

4. Eventuele bezwaren tegen facturen van Brinker dienen te allen tijde voor het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen schriftelijk aan Brinker te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht daartoe van Koper zal zijn vervallen. Indien een Koper binnen de voornoemde termijn van 30 dagen bezwaren aandraagt tegen facturen van Brinker, geldt onverminderd het in sub 1 genoemde verbod tot verrekening en opschorting. 

 

Artikel 9. Klachten
1.     Koper is gehouden om de Producten bij levering – en uiterlijk binnen 1 week na feitelijke ontvangst daarvan – te controleren op conformiteit en gebreken, zie ook artikel 3.2. Alle klachten van Koper over de Producten, ongeacht welke grondslag die hebben, moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk ter kennis van Brinker zijn gebracht, bij gebreke waarvan Koper geen enkele recht te dier zake tegen Brinker zou kunnen doen gelden en alle rechten en bevoegdheden om op grond van het gebrek te claimen vervallen zullen zijn.

2.  Voor Producten die Koper op voorraad inkoopt en houdt, geldt dat Koper uiterlijk binnen 1 week na feitelijke ontvangst daarvan een visuele controle op de verpakte Producten uitvoert en een volledige controle op ten minste 1 geleverd Product, waarbij  Koper ten aanzien van door hem verkochte Producten een volledige controle uitvoert direct op het moment dat deze worden uitgepakt of – indien later – bij levering aan de eindgebruiker, en alle klachten van  Koper over de Producten betrekking hebben op gebreken die bij voornoemde controles zijn of hadden kunnen worden ontdekt, moeten binnen 8 dagen na die controle momenten schriftelijk ter kennis van Brinker zijn gebracht, bij gebreke waarvan Koper geen enkel recht te dier zake tegen Brinker zou kunnen doen gelden en alle rechten en bevoegdheden om op grond van het gebrek te claimen vervallen zullen zijn.

3.   Een bij de levering van de Producten verstrekte vrachtbrief, aflever bon of soortgelijk document wordt in alle gevallen geacht de hoeveelheid en aard van de geleverde Producten juist weer te geven, tenzij Koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de Producten schriftelijk aan verkoper meldt.

4. Indien een tijdig ingediende klacht door Brinker juist wordt bevonden, is Brinker slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde Producten te herstellen of te vervangen door Producten van de overeengekomen kwaliteit. Ieder andere of verdergaande aansprakelijkheid van Brinker is met inachtneming van artikel 11 uitgesloten.

5.  Indien de Producten zijn gebruikt, of indien gebreken medeoorzaak vinden in handelen of nalaten van Koper of handelen in strijd met de Overeenkomst, wordt Koper geacht de Producten te hebben geaccepteerd, vervalt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht, zoals weergegeven onder punt 1, 2 en 3 van dit artikel en zullen alle rechten en bevoegdheden om op grond van het gebrek te claimen vervallen zijn.

6. Wanneer u of uw klant op eigen initiatief besluit een Product te laten vermaken of repareren, vervalt de garantie op het betreffende Product.

 

Artikel 10. Overmacht
1.   De in artikel 5 bedoelde leveringstermijn wordt in ieder geval verlengd met de periode gedurende welke Brinker door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

2.  Van overmacht aan de zijde van Brinker is sprake, indien Brinker na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, werkstaking, bedrijfsbezetting, en pandemie of epidemie uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Brinker als bij derden, van wie Brinker Producten koopt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van Brinker ontstaan.

3.  Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel Brinker als Koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Brinker slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Brinker indien door de overmacht de resterende levering meer dan 2 maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om betaling te vorderen van verschuldigde koopsom voor het reeds afgeleverde gedeelte van de Producten, hetzij de overeenkomst geheel te ontbinden onder verplichting hetgeen Koper reeds heeft betaald terug te betalen en onder de verplichting van Koper hetgeen al geleverd was voor rekening, risico aan Brinker terug te zenden.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1.  Het onderhavige artikel regelt de beperking van aansprakelijkheid van Brinker in aard en hoogte in de gevallen dat zij op grond van de overeenkomst en deze voorwaarden jegens Koper aansprakelijk is. Brinker is uitsluitend aansprakelijk indien er sprake is van een aan haar toerekenbare tekortkoming die heeft geleid tot verzuim.

2.  In alle gevallen waarin Brinker in verzuim is, zal Brinker door Koper in staat worden gesteld om het verzuim te herstellen op de wijze zoals genoemd in artikel 9.2., zonder dat Brinker aansprakelijk is voor verdere (aanvullende) schadevergoeding. 

3.  Behoudens voor zover deze schade oorzaak vindt in opzet of grove roekeloosheid van leidinggevend personeel bij Brinker, is iedere aansprakelijkheid van Brinker voor indirecte schade of gevolgschade en voor schade bestaande uit productie- en omzetverlies, gederfde winst, verlies van contracten of klanten, schade aan personen, schade van derden en schade aan andere zaken dan de door Brinker geleverde Producten, uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht of deze schade ontstaat uit een tekortkoming, een onrechtmatige daad of anderszins.

4.  Iedere verdere aansprakelijkheid van Brinker is beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de contractwaarde van de relevante overeenkomst tussen Brinker en Koper, dan wel, in geval van een lang lopende (duur)overeenkomst of aansluitende serie van overeenkomsten, de totale waarde van die overeenkomst over het aan de schade voorafgaande kalenderjaar 5.  Brinker is, jegens Koper of anderszins, nimmer aansprakelijk voor schade van derden ongeacht of deze direct of indirect voortvloeit uit een schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor Brinker aansprakelijk is of zou kunnen zijn.  Koper vrijwaart Brinker uitdrukkelijk voor eventuele vorderingen van derden jegens Brinker dienaangaande.

6. Iedere vordering tot schadevergoeding van Koper vervalt indien Koper niet heeft voldaan aan de wettelijke klachtplicht of de klachtplicht van artikel 9 of indien en voor zover Brinker niet uiterlijk binnen 1 jaar nadat Koper met de schade bekend was of bekend had kunnen zijn door Koper in rechte voor die schade is aangesproken.

7. Het bepaalde in dit artikel geldt uitdrukkelijk ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Brinker zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. Die partijen kunnen zich waar nodig jegens Koper uitdrukkelijk op dit artikel beroepen. 


Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

1.   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, heeft de overeenkomst met Koper nimmer tot doel om enig Intellectueel Eigendomsrecht gerelateerd aan de Producten of daarbij door Brinker te leveren diensten (hierna: “IE Recht”) over te dragen aan Koper. Brinker is en blijft enige rechthebbende op alle IE Rechten. De Overeenkomst met Koper heeft bovendien nimmer tot doel om enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden aan Koper over te dragen.

2. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst IE-rechten ontstaan, zullen deze exclusief toebehoren aan Brinker.

3. Indien Brinker in overleg met of in opdracht van Koper specifieke Producten ontwikkeld, produceert of laat ontwikkelen en produceren, bijvoorbeeld onder een white label of private label overeenkomst of afspraak, geldt eveneens dat Brinker exclusief gerechtigd is tot de IE Rechten die daarbij ontstaan of worden gecreëerd met betrekking tot die Producten.

 

Artikel 13.  Persoonsgegevens
1.  Ten aanzien van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die door Koper worden gebruikt of aan Brinker worden verstrekt bij de uitvoering van de overeenkomst, garandeert Koper dat zij als verwerkingsverantwoordelijk of (sub-)verwerker voor een derde partij gerechtigd is die gegevens te verwerken, en gerechtigd is deze aan Brinker ter beschikking te stellen.

2.  Koper zal bij het verwerken van persoonsgegevens de AVG en alle verdere relevante wet- en regelgeving naleven en vrijwaart Brinker voor alle eventueel uit niet naleving van deze verplichting voor Brinker voortvloeiende schade.

3. Brinker en Koper zullen alle eventueel voor een rechtsgeldige verwerking van persoonsgegevens benodigde afspraken vastleggen.

 

Artikel 14.  Beëindiging van de Overeenkomst

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is Brinker gerechtigd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien  Koper in staat van faillissement wordt verklaard, bij voorlopige surseance van betaling, of door  beslaglegging, onder curatele stelling of indien anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen van zijn vermogen verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder erkent de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

2.  Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.  Koper is aansprakelijk voor de door Brinker als gevolg van een zodanige ontbinding geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en winstderving van Producten.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht
1.  Alle geschillen die tussen Brinker en Koper mochten ontstaan zullen met uitsluiting van alle andere Gerechten dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

2.  Op alle door Brinker gedane aanbiedingen of te sluiten overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.